วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง  วิธีการลดปริมาณขยะ – เพิ่มรายได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                เข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาปริมาณขยะและเพิ่มรายได้

สาระการเรียนรู้
ความหมายและประเภทของขยะ
วิธีการลดปริมาณขยะ
เสริมรายได้ให้กับครอบครัว

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
<1.  ความพอเพียง
1.1       ความพอประมาณ
นักเรียนรู้สภาพปัญหาปริมาณขยะในโรงเรียน
1.2       ความมีเหตุมีผล
นักเรียนรู้ถึงวิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียน
1.3       การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของวิธีการลดปริมาณขยะ
รู้จักแนวทางเพิ่มรายได้
<2.              คุณธรรมกำกับความรู้
2.1       เงื่อนไขคุณธรรม
 มีความตระหนักในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
มีความรับผิดชอบ ขยัน  อดทน  ฝึกทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว
2.2       เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง)
นักเรียนรู้จักประโยชน์และวิธีการลดปริมาณขยะเพื่อเพิ่มรายได้
  
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
1.  นักเรียนดูภาพถ่ายปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ที่ครูนำมาให้ดู (หรือดูจาก Blog)
2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงปริมาณขยะและสาเหตุการเกิดขยะในโรงเรียน
3.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงปริมาณขยะและแนวทางการแก้ไขปัญหา
4.   ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ

ขั้นให้ประสบการณ์
1.   นักเรียนและครูนำวิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียน มาสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้
2.    นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงข้อดี  ข้อเสีย  ของการกำจัดขยะในแต่ละวิธี
3.    ครูอธิบายขั้นตอนการนำขยะในโรงเรียนมารีไซเคิล(5R)  แจกในงาน เรื่องวิธีการลดปริมาณขยะ
4.     นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของธนาคารขยะในโรงเรียน “ธนาคารขยะโชคดีมีทรัพย์”
5.     นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียนและวิธีการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

ขั้นสรุป
1.     นักเรียนศึกษา เรื่อง วิธีการลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้ใน Blog
2.   นักเรียนและครูสรุปถึงวิธีการลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้ให้ก่อเกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

สื่อ
1.     ใบงาน
2.     Blog เรื่อง วิธีการลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้

แหล่งการเรียนรู้
1.   ผู้รู้
2.   ธนาคารขยะของโรงเรียน
3.   Blog เรื่อง วิธีการลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้
  
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล
1.   สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2.   ตรวจผลงาน
เครื่องมือวัดผล
1.   แบบสังเกตพฤติกรรม
2.  แบบตรวจผลงาน
เกณฑ์การประเมินผล
                11 – 12  คะแนน                  อยู่ในเกณฑ์                          ดี
                  9 – 10  คะแนน                  อยู่ในเกณฑ์                          พอใช้
ต่ำกว่า 8 คะแนน                 อยู่ในเกณฑ์                          ปานกลาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น